Voorwaarden Consignatieverkoop

1. Voorwerp

De consignatiegever verbindt er zich toe onmiddellijk na het sluiten van deze overeenkomst en voor de duur van deze overeenkomst, de in consignatie gegeven goederen, in de aangeduide identiteit, hoeveelheid en prijs, ter beschikking te stellen van monsieur retro. Monsieur retro verbindt zich ertoe deze goederen tijdelijk in ontvangst te nemen.

2. Waardebepaling ter beschikking gestelde goederen

Monsieur retro kan als consignataris goederen weigeren in geval deze dusdanige gebreken vertonen die het voorwerp onverkoopbaar zouden maken, of in geval van overaanbod. Daarnaast kan monsieur retro goederen weigeren op basis van waarde. Wanneer de waarde van het product niet voldoet aan de vooraf bepaalde minimumprijs in het reglement, zal monsieur retro het product weigeren.      

3. Voorwaarde aan de ter beschikking gestelde goederen

De consignatiegever verbindt zich bij afgifte van elektrische toestellen, apparaten en machines, de eventueel aanwezige gebruiksaanwijzingen ter beschikking te stellen alsmede alle zichtbare en/of niet zichtbare gebreken en/of defecten van het betrokken toestel schriftelijk mee te delen. De consignatiegever gaat akkoord dat de potentiële koper het recht heeft om het artikel uit te testen op defecten. Indien blijkt dat de consignatiegever belangrijke gebreken aan het artikel heeft nagelaten op te geven, kan hem de toelating om verder goederen bij monsieur retro ter beschikking te stellen ontzegd worden.

4. Duur

Monsieur retro verbindt zich de goederen in consignatie te nemen voor een periode van 4 maanden na het afsluiten van dit contract, eventueel te vroegste verbreekbaar na 2 maanden.
De consignatiegever verbindt zich ten vroegste 1 week voor de eerste automatische vermindering van de prijs of uiterlijk op de vervaldag van deze overeenkomst de ter beschikking gestelde goederen, die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst, op eigen initiatief en op zijn kosten, terug af te halen tijdens openingsuren. Indien de consignatiegever verzuimt de goederen op de vervaldag af te halen wordt hij verondersteld te verzaken aan het eigendomsrecht ten voordele van monsieur retro.
Monsieur retro behoudt zich het recht om dit contract te verbreken of om een nieuw contract af te sluiten met gewijzigde voorwaarden in verband met economische redenen. De consignatiegever kan, op moment van vernieuwing van het contract, dit weigeren en een terugbetaling eisen van de administratieve kosten.

5. Prijs van de ter beschikking gestelde goederen

De consignatiegever aanvaardt dat de prijs van de in consignatie gegeven goederen niet verlaagd of verhoogd kan worden gedurende de eerste 2 maanden. Na deze periode en indien de consignatiegever het goed niet terugneemt, wordt de prijs automatisch verlaagd met 30%. Na nog een maand wordt de prijs nogmaals met 30% verlaagd. Na deze periode van in totaal 4 maanden moet de consignatiegever ten laatste op de vervaldag, op eigen initiatief en op zijn kosten, het goed komen afhalen. Zo niet wordt hij verondersteld te verzaken aan het eigendomsrecht ten voordele van monsieur retro.

6. Verzekering en aansprakelijkheid

Monsieur retro is aansprakelijk voor de schade die tijdens de ter beschikkingstelling veroorzaakt wordt aan de goederen. Monsieur retro behoudt zich het recht voor zich te bevrijden van enige aansprakelijkheid voor het verlies door toeval of overmacht. Monsieur retro kan niet verantwoordelijk worden gesteld worden in geval van glasbreuk. Enkel goederen met een verkoopprijs boven de €10,- kunnen vergoed worden. De waarde van de terugbetaalde goederen is de verkoopprijs exclusief de commissie op het moment van aangifte van de diefstal.

7.  Mededeling van de verkochte goederen

Om de maand kan de consignatiegever een document afhalen bij monsieur retro met alle gegevens betreffende de verkochte goederen.

8. Verkoop en provisie

Van ieder artikel dat op basis van deze overeenkomst door monsieur retro wordt verkocht, ontvangt de consignatiegever 65% van de verkoopprijs. Monsieur retro ontvangt als vergoeding voor de door hem verrichte diensten bij elke verkoop 35% van de verkoopprijs.

9. Commissie

Monsieur retro verbindt zich ertoe de verkochte goederen uit te betalen aan het vaste overeengekomen bedrag. Voor goederen met een prijs boven de €1000,- gelden speciale voorwaarden. De uitbetaling zal gebeuren ten vroegste op het einde van de maand volgend op die van de verkoop. Elektrisch materiaal en machines     ( die niet ter plaatse uitgetest kunnen worden ) worden 1 maand later uitbetaald om een garantieregeling met koper mogelijk te maken.

10. Statuut van de consignatiegever

De consignatiegever verklaart hierbij uitdrukkelijk te handelen in eigen naam en voor eigen rekening en risico's en niet te handelen als BTW-belastingplichtige. BTW-plichtigen dienen dit te melden bij inschrijven.

11. Bevoegdheid

Alle geschillen waartoe deze overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Breda. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassingmonsieur retro - verkoop-styleren-decoreren - 0653526116